EA Forums - Banner

Propozycja modyfikacji elementu gry

SIMBONIFACY
2 posts New member
Witam,
Mam pomysł, który chciałbym poddać analizie możliwości ustanowienia, nawet próbnie na jakimś ze światów. Celem utrzymania większej dyscypliny i motywacji w sojuszu, proponuję analizę takiego rozwiązania, aby z rolą członka w sojuszu wiązała się np. ilość otrzymywanych premii sojuszu i tak np.:
Nieaktywny – 15%
Okres próbny – 25%
Członek – 50%
Weteran – 100%
Oficer – 100%
Wicekomendant – 100%
Komendant – 100%
Moim zdaniem zmiany roli członka w sojuszu na dotychczasowych zasadach dodaje tylko uprawnień, ale co za tym idzie większego zaangażowania, poświęcenie więcej czasu na dyplomację, analizę mapy, kierowanie sojuszem, określanie kierunków itd. Brak jest motywacji, zwłaszcza dla tzw. nieposłusznych farmerów, lub posłusznych tylko czasem i wybiórczo. Mogłaby ilość otrzymywanych premii działać motywująco na graczy, którzy nie bardzo rozumieją ile trzeba poświęcić czasu i energii aby cały sojusz korzystał. Każdy wtedy chciałby być minimum weteranem sojuszu, o czym decyduje Dowództwo, ale na podstawie zaangażowania gracza w życie sojuszu. Teraz zmiana jego stopnia, a zwłaszcza na niższy nie robi na graczu wrażenia, bo nic nie traci, no jedynie blacha jaką ewentualnie otrzyma, mówi tylko o tym kim był w danym sojuszu.
Wieloletni gracz i niejednokrotny Komendant SIMBONIFACY.

Replies

 • gamerdruid
  5024 posts Moderator
  Please note that this is an international forum in which communication takes place in English only.
  Use a translator such as Google translate or deepl.com in future posts.

  Whilst suggestions such as this are welcome, history tells us that the majority of suggestions won't happen due to the age of the game and the complexity of the coding where hard coding of values has taken place in the original code.

  I am not an employee of EA/Envision. The views expressed are my own!
 • SIMBONIFACY
  2 posts New member
  Good morning,
  I have an idea that I would like to explore the possibilities of establishing and even trying on some worlds. To maintain greater discipline and motivation in the alliance, I suggest analyzing such a solution that the role of the member in the alliance is linked, for example, to the amount of allied bonuses received, e.g.:
  Inactive – 15%
  Trial period – 25%
  Member – 50%
  Veteran – 100%
  Officer – 100%
  Vice-President – 100%
  Commander – 100%
  In my opinion, changing the role of a member in the alliance on the existing terms adds only powers, but thus greater commitment, spending more time on diplomacy, map analysis, alliance management, setting directions, etc. There is no motivation, especially for the so-called disobedient farmers, or obedient only sometimes and selectively. It could have a motivating amount of bonuses received for players who do not understand how much time and energy must be spent to make the whole alliance use. Everyone would like to be a minimum veteran of the alliance, as Command decides, but based on the player's commitment to the alliance. Now changing his rank, especially the lower one, does not impress the player, because he loses nothing, only the sheet metal he possibly receives, he only talks about who he was in the alliance.
  Long-term player and multiple Commander SIMBONIFACY.
 • ...and -!?
 • suggestion intéressante, mais ils ne feront rien.
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.